Jaarvergadering met feestavond

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 17 februari
LET OP: ANDERE LOCATIE: Café De Sportvriend aan de Kromstraat 47
Tijd: 20.30 uur
Na afloop van de vergadering wordt de avond voortgezet met een gezellige feestavond in het café.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 2017
3. Mededelingen door de voorzitter
– Aan- en afmeldingen leden
– Geboortes/overlijden in 2017
4. Jaarverslag van de secretaris
– Een overzicht van de in 2017 georganiseerde activiteiten
5. Financieel overzicht van de penningmeester
– Het financieel overzicht ligt tijdens de vergadering ter inzage
– Bevindingen kascommissie (Geert Fisser en Wim v.d. Zanden)
6. Bestuursmededelingen door de voorzitter
– Aftredende en herkiesbare bestuursleden
o Jack de Laat is aftredend en NIET herkiesbaar
– Verkiezing en benoeming nieuwe voorzitter/bestuursleden
– Overige bestuursmededelingen
7. Programmaoverzicht 2018 door de voorzitter
8. Rondvraag

Inleveren strookje:
UITERLIJK 10 februari bij Jack de Laat, Fr. Verhagenstraat 31.